TALAOMLIVET | Vad är ett existentiellt samtal?

Vad är det vi menar när vi bjuder in dig till ett existentiellt samtal.
Här kan du läsa om vad vi utgår ifrån och hur samtalen går till. 

Vill du veta mer hör gärna av dig.
Ann Lagerström, info@existentiellt.nu • 070 5562556

Vill du boka ett existentiellt samtal? 

Att vara människa är att befinna sig i en korseld av möjligheter och begränsningar. I existentiella samtal erbjuds plats för reflektioner kring alla former av livsfrågor. Du kan ta upp något aktuellt eller utforska grundläggande frågor som människor ställt sig i alla tider: Vem är jag? Vad vill jag? Vad är meningen med mitt liv? Och hur ska jag förhålla mig till döden?

De existentiella samtalen har sina rötter i den existentiella filosofin som sedan antiken undersökt vad det är att vara människa. Bilden som träder fram är både komplex och självklar. Människan är en varelse i rörelse. Från det att vi föds till dess att vi dör förändras vi. Det är både vårt biologiska jag som växer, mognar och åldras och vårt sätt att ta emot oss själva och världen som omdanas. Det är dessutom inte bara vi själva som ändras, allt omkring oss förvandlas också. Naturen rör sig, samhället omvandlas och de människor som vi lever med är inne i sin egen process.

Mitt i denna ström försöker vi orientera oss, samarbeta med vår omgivning och forma ett liv som är gott att leva. Att allt förflyttar sig låter komplicerat, men är på samma gång en förutsättning för att vi ska kunna ta oss själva och vårt liv på allvar. Om vi vore likadana hela tiden, fasta i vår struktur, skulle det inte finnas någon möjlighet till förändring. Nu står vi inför oändligt många möjligheter, frågan är bara hur vi ska hantera dem.

I både enskilda samtal och i grupperna växlar vi mellan att utforskar de existentiella frågorna i vårt eget liv och vad det är att vara människa i allmänhet. Vad menar jag när jag talar om meningen med livet, vad är gemensamt för oss människor och vad är individuellt? Och så låter vi oss inspireras av de existentiella filosoferna. Vad har de tänkt genom tiderna?

OLIKA SLAGS SAMTAL – enskilda, i grupp och för ledare

TALOMLIVET | individ
I de enskilda samtalen är fokuset helt på dig, din livssyn och ditt livssätt.

TALAOMLIVET | insikt
I grupperna filosoferar vi och växlar vi mellan filosofernas, vårt eget och de andra deltagarnas perspektiv.

TALAOMLIVET | ledare
I samtalen för ledare finns plats både för dig själv och för din arbetssituation och ditt ledarskap.

Vill du gå i en samtalsgrupp eller utforska ditt eget liv i ett existentiellt samtal? Just nu under hösten 2020 anpassar vi verksamheten till covid. Vi kommer att erbjuda korta utbildningar och samtalsgrupper med få deltagare, och du kan förstås gå i enskilda samtal antingen här i Rödabergen eller på Zoom.

Vill du utbilda dig till existentiell samtalsledare så att du kan leda egna existentiella samtal, antingen enskilt eller i grupp? Kanske vill du komplettera det samtalsyrke du redan har, eller starta en egen verksamhet.

Existentiell samtalsledare | grupp startar i 18 januari 2021.
Existentiell samtalsledare | individ startar september 2021

Den danske filosofen Sören Kierkegaard, som är en av de tidiga föregångarna till den existentiella filosofin, pekar på viktiga funktioner hos människan i hennes möte med världen. Förutom att människan hela tiden är föränderlig så har hon ett stort mått av frihet och en vilja som kan hjälpa henne att möta den okända framtiden. Hon har också förmågan att hitta sin vilja och omvandla den till handling. Detta är utgångspunkten för existentiella samtal.

När vi möter en annan människa för samtal tar vi emot henne som den unika individ hon är och försöker bidra med perspektiv som hjälper henne att själv förstå sitt vara i världen, både i förhållande till sig själv och till sitt sammanhang. Vi försöker bredda förståelsen av hennes livssyn, livssätt och livsfrågor. Vi gör det genom att skapa en miljö som gör det möjligt för henne eller honom att hitta tillbaka till sin egen vilja och skapa en konstruktiv handlingsplan för framtiden.

Utforskandet sker helt på vår gästs villkor. Gästen är sitt eget facit. Det är hon som försöker förstå sig själv och sin situation. Vi som existentiella samtalsledare är en slags medresenärer med särskild kompetens som genom att lyssna och ställa frågor kan bredda utforskandet med hjälp av den existentiella filosofin.

Att leva innebär utifrån ett existentiellt perspektiv automatiskt att livet då och då blir svårt. Det ingår i människans villkor. Lidandet i form av smärtsamma känslor och svåra avgöranden är inte bara något som hör livet till, utan betraktas som en möjlighet för oss att utvecklas i mötet med verkligheten.

Utifrån existentiellt tänkande kan man se att vi människor till att börja med möter världen genom att försöka förstå den. Vi tar till oss kunskap och värderingar av andra, framförallt från vår närmaste omgivning, men också från lärare, vänner, litteratur och sociala medier. Redan små barn visar tydligt vad de inte vill och vad de vill: jag vill inte sova, jag vill sova, inte äta, äta. Det lilla barnet smakar på och sträcker sig efter leksaker och avvisar människor som barnet inte känner sig tryggt med. Parallellt med den egna viljan bygger vi upp föreställningarna som vi plockat upp från andra. Till en början kan det fungera bra, men med tiden kan det uppstå en inre strid mellan det andra vill och det jag själv vill, mellan det allmännas mening och min egen. Det väcks ett obehag, som vi kan kalla för skav. Det här är en form av mänskligt lidande som ställer oss inför en valsituation. Ska jag anpassa mig till samhället och de andra, eller ska jag träda fram som den unika individ jag är och lyssna på mig själv och ställa mig på min egen sida? Om skavet ignoreras kan det växa sig starkare tills dess det måste tas om hand.

Ska jag anpassa mig till samhället och de andra,
eller ska jag träda fram som den unika individ jag är
och lyssna på mig själv och ställa mig på min egen sida? 

Samtalsklienter kan ofta ha olika former av skav. Det är inte alltid så tydligt, men för det mesta kommer frågan upp om vad som ska få styra hennes liv: den egna viljan eller andras? Obehag av det här slaget menar existentiella tänkare är positivt för människan. Kierkegaard kallar det för förtvivlanoch manar både sig själv och andra att utforska vad den där känslan berättar om oss och vår relation till omgivning. Metoden för att söka ett svar kallar Kierkegaard för innerlighet. Att vara innerlig är att ömsint vända sig inåt och lyssna till sina egna svar, ta dem på allvar, välja och handla.

Att vara innerlig är att ömsint vända sig inåt 
och lyssna till sina egna svar, 
ta dem på allvar, välja och handla.

Behovet av att söka sin vilja är ett tema som passar bra för existentiella samtal, men de passar också för funderingar kring stress, relationer, arbete, mål och mening att göra. Det händer att klienter kommer för att specifikt tala om djupare existentiella frågor och allt sådant som hör livet till är vi naturligtvis öppna för.

Den existentiella samtalspartnern är i relation till gästen inte en expert, varken på mänskligt liv i största allmänhet eller gästen i synnerhet. Istället erbjuder hon eller han  ett utforskande samtal utifrån sin kompetens i existentiell filosofi och fenomenologisk samtalsmetodik med klientens fråga i centrum. Det två människor som möts, med allt vad det innebär, men det är klientens livsvärld som är i centrum. Den specifika rollen som existentiell samtalsledare förutsätter ett kontinuerligt inhämtande av filosofisk kunskap och självreflektion.

FILOSFISKA RÖTTER

Existentiella samtal vilar på existentiell filosofi och fenomenologisk samtalsmetodik. 
Det var antika filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles som började koppla ihop filosofiskt utforskande med hur vi människor lever våra liv. Deras tankar har sedan i modern tid plockats upp av filosofer som Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Albert Camus, Gabriel Marcel och Karl Jaspers och nutida filosofer som Jonna Bornemark.

De moderna existensfilosoferna har utvecklat ett nytt sätt att se på människans stora frågor och hur de hängde ihop med individens liv och hälsa. 
Idag är de existentiella samtalen en del av en mångfacetterad existentiell rörelse i Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Afrika och Asien.

I Sverige kan man till exempel studera existentiell filosofi på Södertörns högskola.
Filosofi.
Det existentiella samtalet.

OM DU VILL DELA