Vad är existentiell filosofi och psykologi?

Vad är det att vara människa, hur lever man ett gott liv, vad är meningen och vad innebär döden? Den existentiella filosofin och psykologin handlar om människans grundläggande villkor och hur du som individ ska hitta ett sätt att förhålla dig till dem.
Här handlar det inte om att hitta gemensamma sanningar, om att slå fast och skapa ideologi. Tvärtom manar de här filosoferna dig till att tänka själv, gärna tillsammans med andra.

LÄS ARTIKELN Filosofi vår nya terapi

Hannah Arendt, filosofen och författaren som du ser på bilden, skrev mycket om människans förmåga att handla, det hon kallade det aktiva livet.

EXISTENTIELL FILOSOFI utforskar vad som är ett gott liv och hur det ska levas.

Frågan om hur livet bör levas har funnits med som en röd tråd under årtusenden, alltifrån den österländska filosofin till den västerländska där de gamla grekerna Sokrates, Platon och Aristoteles lade grunden för reflekterandes konst.

Den moderna existensfilosofin utgår främst från den tyska och franska filosofin, med företrädare såsom Sören Kierkegaard, (Danmark) Martin Heidegger,
Edmund Husserl, Emanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre och Simon de Beauvoir. De har alla bidragit med kunskaper om människans möjlighet att leva hållbart i fackböcker, romaner, film och poesi.

Grundtanken är att vi människor stiger in i livet i ett bestämt ögonblick och i en bestämd situation – i en familj, en kultur, en tidsanda och med en given kropp.   Inget av detta har vi valt men måste förhålla oss till under resten av våra liv.

Sådana är de grundvillkor som vi människor delar, menar existensfilosoferna – men vi har också frihet, förmåga att förändras, kapacitet att välja, handla och har därför möjlighet att reparera, omdefiniera och ompröva våra liv. Vi är, som allting annat i världen, i ständig rörelse.

Under livets gång  har vi att ta ansvar för och förstå våra värderingar, känslor och relationer. Lika viktigt som att uppleva lycka och glädjas åt det som är eller det som var är att möta sitt lidande, sina misslyckanden och sörja det som inte blev. Utgångsläget är att varje människa är unik och tolkar världen utifrån sin subjektiva upplevelse, som i sin tur är påverkad av en mängd faktorer.

 

"Människan är i ständig rörelse"
Sören Kierkegaard, filosof

EXSTENTIELL PSYKOLOGI beskriver människans livsfrågor utifrån ett filosofiskt, etiskt och andligt perspektiv.

Redan i början av 1900-talet började psykologer och psykoanalytiker samarbete med de existentiella filosoferna för att överföra deras tankar till praktisk livskonst. Fokus är på den enskilda människans liv och utveckling med utgångspunkt i hennes aktuella situation; vad individen tänker om tillvaron och vilka grundantaganden hon utgår ifrån.
I den här formen av terapi och coaching fästes stor vikt vid den egna viljan och förmågan att bestämma, förändra, omdefiniera och ompröva sin situation.

Den existentiella psykologin söker hela tiden undvika att sjukdomsförklara företeelser som hör till livet och dess villkor. Problem betraktas i stället som reaktioner på grundläggande existentiella utmaningar, vilka varje människa ställs inför under livets gång. Det kan handla om kris och utveckling, frågan om livets mening, sjukdom och hälsa, ensamhet och gemenskap, val och frihet, dödens realitet och möjligheten att finna livsmod och livskraft.
Inom den existentiella psykologin finner vi företrädare såsom Rollo May, Irvin Yalom, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli  och Bo Jacobsen.

Den existentiella psykoterapin utgår från det existentiella synsättet att det goda livet inte kommer av sig själv. Tanken är att vi mår som vi lever, och mår vi inte bra så lever vi mindre väl. Vi måste alla brottas med våra demoner.

Människans kastadhet innebär att vi får en grundform och vissa förutsättningar som ett resultat av arv och miljö men att vi också skapar oss livet igenom via värdegrundade val och handlingar. Vi är alltid under utveckling, i rörelse och därigenom medskapare av vår personlighet. Vi kan göra val och icke-val, prioritera och välja bort. På så sätt skapar vi våra liv och skördar dess konsekvenser.

Förhållningssättet under det existentiella klientarbetet riktas mot utforskande, förståelse och insikt. Det omfattar ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den unika individens livsvärld med dess 4 dimensioner; den fysiska, sociala, privata och den andliga, eller ideala.

EXISTENTIELLA RESURSER FÖR DEN NYFIKNE
FILOSOFI I SVERIGE

Olika universitet specialiserar sig på olika former av filosofi. I Sverige är det Södertörns högskola som har den starkaste inriktningen på existentiell filosofi. Här hittar du filosofer som Hans Ruin, Fredrik Svenaeus och Jonna Bornemark.

Här finns också utbildningen Det existentiella samtalet, 30 hp på halvfart, en högre orienteringskurs i existentiell filosofi och psykologi.

Mälardalens högskola kan den som har en grundutbildning inom vården  från och med hösten 2017 läsa kursen Existentiell vägledningockså den 30 hp.

PSYKOLOGI I SVERIGE

Den existentiella psykologin kom till Sverige i början av 2000-talet och under en period gick det att utbilda sig till leg. existentiell psykoterapeut på Linköpings Universitet. Numera så måste du först utbilda dig inom traditionell psykoterapi eller psykologi samt, efter legitimering via Socialstyrelsen, gå en kompletterade kurs hos SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi. Därefter kan du kalla dig för leg. existentiell psykoterapeut/psykolog.

Existentiell coach kan du utbilda dig till i Sverige genom att först gå en godkänd utbildning, till exempel här på EXI, och sedan certifiera dig via SEPT.
Vill du därefter läsa vidare kan du som har en akademisk examen ta en master i London på NSPC. Professor Ernesto Spinelli, även han med bas i London, ger återkommande kurser i existentiell coachning.

PSYKOLOGI I VÄRLDEN

Utanför Sverige ligger existentiell psykologi till grund för olika former av psykoterapi. I London finns till exempel flera utbildningar. Vi på EXI samarbetar med NSPC. Men du kan också läsa existentiell psykologi på Regent’s university.

Den existentiella psykologin har många grenar. Förutom den brittiska som företräds av existentiella psykoterapeuter som Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli och Mick Cooper så finns bland annat Logoterapi (Victor Frankl), Dasein-analys (Martin Heidegger), Humanistisk/existentiell psykoterapi(Rollo May) och Meaningtherapy (Paul Wong). På länksidan kommer du att kunna botanisera vidare.