Filosofi och psykologi

By 26 april, 2017KUNSKAP

Frågan om hur livet bör levas har funnits med som en röd tråd under årtusenden, alltifrån den österländska filosofin till den västerländska där de gamla grekerna Sokrates, Aristotoles och Platon lade grunden för reflekterandets konst.

Den moderna existensfilosofin utgår främst från den tyska och franska filosofin, med företrädare såsom Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger,

Husserl, Levinas, Buber, Merleau-Ponty, Sartre och Beauvoir. De har alla bidragit med kunskaper om människans liv och leverne,

väl formulerade i texter , filmer, poesi och böcker.

Grundtanken är att vi är utkastade i världen, i en given kontext och situation, i en familj, kultur och kropp – något vi måste förhålla oss till under resten av vår i-världen-varo. Vi är alltid riktade mot döden och mot de meningsbärande projekt som identifierar oss och vår verklighet i vardagen.

Tonvikten ligger på att vi delar de grundläggande mänskliga villkoren, men också att vi är kapabla att göra val och icke-val, finna mening, skapa förändring och har möjlighet att reparera, omdefiniera och ompröva vårt liv. Vi är, som allting annat, i ständig rörelse.

”Människan är i ständig rörelse.”

På vägen har vi att ta ansvar för och förstå våra värderingar, känslor och relationer. Att lida, uppleva ångest, misslyckas och sörja det som icke blev, är lika viktigt som att kunna glädja sig åt det som var, som ÄR och som skänker oss mening i stort som i smått. Utgångsläget är att varje människa är unik och tolkar världen utifrån sin subjektiva upplevelse, som i sin tur är påverkad av en mängd kontextuella faktorer.

Nyckelord inom existensfilosofin är bland andra kastadhet, dasein, intentionalitet, värden, val, mening, autenticitet, den levda kroppen och livsvärld.

Existentiell psykologi kallas den gren av modern psykologi som beskriver och analyserar människans livsfrågor i ett filosofiskt, etiskt och andligt perspektiv.

Grenen är besläktad med amerikansk humanistiskt psykologi men bygger i högre grad på europeisk existentiell filosofi. Fokus är på den enskilda människans liv och utveckling med utgångspunkt i den aktuella livssituationen; vad individen tänker om tillvaron och vilka grundantaganden hen utgår ifrån. Här fästes stor vikt vid den egna viljan och förmågan att bestämma, förändra, omdefiniera och ompröva situationen.

Den existentiella psykologin söker hela tiden undvika att sjukdomsförklara företeelser som hör till livet och dess villkor. Problem betraktas i stället som reaktioner på grundläggande existentiella utmaningar, vilka varje människa ställs inför under livets gång, och kan handla om kris och utveckling, frågan om livets mening, sjukdom och hälsa, ensamhet och gemenskap, val och frihet, dödens realitet och möjligheten att finna livsmod och livskraft.

Inom den existentiella psykologin finner vi företrädare såsom Rollo May, Irvin Yalom och Bo Jacobsen.

Existentiell psykoterapi är en form av terapi som grundas i såväl existensfilosofi som i existentiell psykologi.

Terapiformen har utövare över hela världen och förekommer särskilt i flera länder i Europa, USA, Mexiko och Australien. I Sverige grundades inriktningen 2005 inom Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) med pionjärerna Dan Stiwne och Gunnar Nilsson, i nära samarbete med den brittiska skolans förgrundsgestalt Emmy van Deurzen. Andra inspiratörer är Ernesto Spinelli, Alison Strasser, Irvin D. Yalom och Martin Adams.

Terapin utgår från det existentiella synsättet att det goda livet inte kommer av sig själv. Tanken är att vi mår som vi lever, och mår vi inte bra så lever vi mindre väl. Vi måste alla brottas med våra demoner.

Människans kastadhet innebär att vi får en grundform och vissa förutsättningar som ett resultat av arv och miljö men att vi också skapar oss livet igenom via värdegrundade val och handlingar.

Vi är alltid under utveckling, i rörelse och därigenom medskapare av vår personlighet. Vi kan göra val och icke-val, prioritera och välja bort. På så sätt skapar vi våra liv och skördar dess konsekvenser. Förhållningssättet riktas mot utforskande, förståelse och insikt. Det omfattar ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den unika individens livsvärld med dess 4 dimensioner; den fysiska, sociala, privata och ideala.

Existentiella samtal, coaching och terapi, har som mål att ge dig ökad förståelse och insikt i hur du lever ditt liv.

En ökad medvetenhet ger hjälp att finna nya möjligheter till önskad förändring utifrån din livssituation. Relation, ansvar, dialog, möte, gemensamt utforskande och empati är nyckelord i existentiella samtal.

Leave a Reply